Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen siewert-lameijer.nl en een wederpartij die een overeenkomst dan wel schriftelijk of mondeling zijn aangegaan.
 2. De onderstaande voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten die siewert-lameijer.nl voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn dan zijn de oorspronkelijke voorwaarden nog steeds van kracht in het te dienen overeenkomst welke siewert-lameijer.nl en de wederpartij zijn aangegaan.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Offertes

 1. Alle offertes van siewert-lameijer.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn wordt vermeld.
 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige overeenkomsten.
 3. Een offerte vervalt indien een dienst waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 4. siewert-lameijer.nl kan niet aan zijn offerte worden gehouden als er naar de wederpartij toe redelijkerwijs aantoonbare verschrijvingen hebben plaats gevonden.
 5. De in een offerte vermelde prijzen zijn altijd inclusief BTW alsmede in de overeenkomst eventuele vermelde te maken kosten zoals bijvoorbeeld reis- en administratiekosten.
 6. Indien een opdracht aanvaard wordt met afwijkende voorwaarden dan wel punten zoals vermeld in de offerte dan is siewert-lameijer.nl daaraan niet gebonden.
 7. Een prijsopgave dan wel eventuele vermelde werkzaamheden zoals vermeld in de offerte verplicht siewert-lameijer.nl niet tot het verrichten van deze werkzaamheden, het kan immers voorkomen dat werkzaamheden niet verricht kunnen worden of anderzijds meerwerk verricht moet worden.

Artikel 3: Overeenkomsten, termijnen, prijsverhogingen, ontbinden

 1. Is er voor bepaalde werkzaamheden of diensten in een overeenkomst een termijn overeengekomen of schriftelijk opgegeven, dan is dit nimmer een gebonden termijn.
 • Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij siewert-lameijer.nl schriftelijk in gebreke te stellen.
 • siewert-lameijer.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 • Desalniettemin heeft siewert-lameijer.nl het recht overeenkomsten in fases uit te voeren waardoor bij overmacht een overeengekomen termijn niet kan nakomen en zal de wederpartij hier over inlichten

2. siewert-lameijer.nl kan en heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, dit zal indien noodzakelijk met de wederpartij worden overlegd.
3. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering het noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen dan wel dat er door de wederpartij een wijziging word aangebracht, dan zullen partijen tijdig en in overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan dit kan consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen overeenkomst en bedrag.
4. Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming dan wel uitvoering van de overeenkomst, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade incl kosten die direct of indirect zijn ontstaan.

5. Als het om wat redenen dan ook blijkt dat tijdens de uitvoering van een overeenkomst het niet haalbaar is deze behoorlijk uit te voeren, dan is siewert-lameijer.nl onder navolgende omstandigheden gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 • Indien blijkt dat uitvoering schade, defecten of levensbedreigende gevolgen kan hebben
 • Indien blijkt dat uitvoering niet voldoet aan de wegenverkeerswet
 • Indien blijkt dat uitvoering onmogelijk is door gebreken aan de aangeboden voertuig of onderdelen
 • Indien blijkt dat de wederpartij uitvoering van de overeenkomst om wat voor redenen dan ook onmogelijk maakt dan wel niet tijdig of volledig nakomt

6. Indien siewert-lameijer.nl bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is siewert-lameijer.nl onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

 • Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst
 • Indien het een gevolg is van een tussentijdse prijs verhogingen bij derden
 • Indien de prijsverhoging voortvloeit uit meer werk

Artikel 4: Overmacht

 1. siewert-lameijer.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting naar de Wederpartij toe indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan dat naast het in de wet en jurisprudentie wordt omschreven en alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien en waarop geen invloed kan worden uit geoefend en waardoor siewert-lameijer.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. siewert-lameijer.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert.
 4. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt mag siewert-lameijer.nl de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
 5. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 6. Indien verplichtingen uit de overeenkomst door siewert-lameijer.nl gedurende de overmacht periode gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen word de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 5: Betaling en incassokosten

 1. Betalingen van facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door siewert-lameijer.nl aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 2. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur dan is de wederpartij rechtswege in verzuim en is de wederpartij is verplicht binnen 30dagen het factuur bedrag te voldoen.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in tot tijdige nakoming van zijn verplichtingen dan heeft siewert-lameijer.nl het recht zoals het in de wet en jurisprudentie wordt omschreven als nog het verschuldigde bedrag te incasseren, kosten daarvan worden berekend op basis van op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is en zullen alle kosten die gemaakt worden verrekend worden naar de wederpartij.

Artikel 6: Garantie onderzoek en reclames

 1. De in deze algemene voorwaarden genoemde garantie is van toepassing op diensten, softwarematige en inbouw van retrofits die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.
 2. Bij gebruik van softwarematige en inbouw van retrofits buiten Nederland dient de wederpartij zelf te onderzoeken of het gebruik daarvan toegestaan is en of deze voldoen aan de wettelijke voorwaarden aldaar.
 3. De door siewert-lameijer.nl te leveren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die redelijkerwijs gesteld kunnen worden bij normaal gebruik in Nederland.
 4. In geen geval kan garantie worden verstrekt aan de door de wederpartij verwachtingen geleverde diensten.
 5. De in dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 6. Garantie die voortvloeit uit diensten of geleverde zaken door een derde vallen onder de garantie voorwaarden van deze partij tenzij anders wordt vermeld.
 7. Na verloop van de garantietermijn zal siewert-lameijer.nl ingeval van herstel, hercoderen of vervanging alle kosten inclusief alle overige kosten aan de wederpartij in rekening gebracht worden.
 8. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onjuist of oneigenlijk gebruik daarvan.
 9. De in dit artikel genoemde garantie komt te vervallen indien directe, indirecte schade welke aan zaken die door derden of de wederpartij getracht of zijn aangebracht.
 10. De wederpartij kan tevens geen aanspraak doen op garantie indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar siewert-lameijer.nl geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden, ongevallen, slijtage of persoonlijk letsel.
 11. De wederpartij heeft een onderzoeksplicht en is gehouden het geleverde te onderzoeken, daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 12. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan siewert-lameijer.nl te worden gemeld.
 13. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat siewert-lameijer.nl in staat is adequaat te reageren.
 14. De Wederpartij dient siewert-lameijer.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
 15. Indien de wederpartij tijdig (binnen 2 maanden) reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting en/of bestelde zaken niet op.
 16. Indien van een gebrek na de gestelde 2 maanden melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op de in dit artikel omgeschreven garantie.
 17. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen alle gemaakte kosten die daardoor zijn ontstaan voor rekening van de wederpartij.
 18. Indien komt vast te staan dat een klacht wel gegrond is, dan komen alle gemaakte kosten voor herstel voor rekening van de siewert-lameijer.nl.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De wederpartij dienst zich er bewust van te zijn dat alle gewenste modificaties (software- hardwarematig) voor risico van de wederpartij zijn.
 2. siewert-lameijer.nl is nimmer aansprakelijk voor kosten zoals boetes, directe of indirecte (financiële) schade voorkomende uit gewenste aanpassingen.
 3. siewert-lameijer.nl zal alvorens een eventuele aanpassing de mogelijke risico’s overleggen, zodoende kan de wederpartij zijn eigen aansprakelijkheid en risico’s inschatten.
 4. Indien siewert-lameijer.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 5. siewert-lameijer.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat siewert-lameijer.nl is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 6. siewert-lameijer.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade voortkomende aan werkzaamheden op het erf.
 7. siewert-lameijer.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 8. Indien siewert-lameijer.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 9. De aansprakelijkheid van siewert-lameijer.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend gevallen.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van siewert-lameijer.nl.